1. DEFINIȚII

1.1. „GDPR”„RGPD” sau „Regulamentul” înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

1.2. „Operatorul” sau „Noi”  înseamnă PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, entitate juridică cu sediul în Florești, Jud. Cluj, str. Eroilor nr.136, ap. 30, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. de ordine F12/921/2022, având cod de înregistrare fiscală 46267562.

1.3. „Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.

1.4. „Contractul” sau „Termenii și Condițiile” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Client şi noi, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la achiziționarea Serviciilor sau a Produselor de pe site, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor sau prestarea serviciilor.

1.5. „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

1.6. „Consimțământ” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

1.7. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ceilalți termeni utizați în prezentul document au înțelesul conferit de GDPR și celelalte prevederi legale aplicabile.

2. CONFIDENȚIALITATE

  • 2.1 Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării comenzilor și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Clientului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ fără consimțământul nostru expres, oferit în prealabil în scris. Transmiterea de către Client de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.
  • 2.2 PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.
  • 2.3 Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului condimenthome.com, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul condimenthome.com . Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre sub brand-ul: Condiment. Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal CondimentHome colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare: Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.condimenthome.com. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul  www.condimenthome.com, cercetare / studii de piață, statistică.  Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.  Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.condimenthome.com. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.condimenthome.com: – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, data și locul nașterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.condimenthome.com, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.condimenthome.com, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, adrese de livrare. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului. – nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa(domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • 3.1 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ este înregistrată în Registrul Operatorilor de date cu caracter personal.
  • 3.2 Conform dispozițiilor legii menționate, avem obligația de a administra datele personale furnizate de către Client, în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate. Scopul pentru care solicităm Clientului furnizarea de date personale: pentru a face posibilă livrarea bunurilor comandate, confirmarea Comenzii, informarea Clienților privind stadiul Comenzii, oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienților, administrative, de media și altele asemenra.
  • 3.3 Prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, Clientul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat de către PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ și colaboratorii/afiliații săi, dar și să fie cedate/transferate afiliaților săi precum și altor entități din țară sau străinătate, în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora.
  • 3.4 Pe baza unei cereri scrise semnate și expediate către PURICE ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, la adresa: Florești, str. Eroilor, nr. 136, cod poștal 407280, jud. Cluj, vă puteți exercita în mod gratuit dreptul la o solicitare pe an privind confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, puteți solicita în scris, la aceeași adresă: rectificarea, actualizarea, blocarea sau șetrgerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta nu este imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  • 3.5 Informațiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise către Parchet, Poliție, instanțele de judecată și altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora și în limitele prevăzute de lege.